Policy för behandling av personuppgifter

Föreningen Handarbetets Vänner u.p.a. använder de personuppgifter och den information du frivilligt lämnar vid registrering eller kontakt med oss som hjälpmedel i vår verksamhet.

Personuppgifter som kan behandlas är namn, telefonnummer, e-postadress, adress, födelsedata samt uppgifter som enskilt eller tillsammans kan utgöra en personuppgift. Vi behandlar dina personuppgifter endast för att administrera ärenden, samt marknadsföring av våra varor och tjänster, information om föreningen och inbjudningar av evenemang till dig. Personuppgifter sparas i upp till [5] år efter registrering, om inte särskilda skäl föreligger. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år få ett utdrag på de uppgifter som finns sparade om dig samt att få dem rättade eller raderade. Begäran om detta kan du göra via e-post info@handarbetetsvanner.se.

Ditt samtycke enligt denna personuppgiftspolicy gäller tills du återkallar ditt samtycke. När samtycket upphör att gälla, anonymiseras personuppgifterna permanent, utom om det följer av lag, föreskrift eller domstols- eller myndighetsbeslut, rättsliga krav eller en pågående juridisk process då Föreningen Handarbetets Vänner u.p.a. kan komma att lagra uppgifter längre än vad som anges i denna personuppgiftspolicy. Personuppgifter kan även komma att delas med andra parter om det krävs enligt lag, föreskrift eller domstols- eller myndighetsbeslut, rättsliga krav eller en pågående juridisk process.

All hantering av personuppgifter sker i enlighet med EUs allmänna dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR) och motsvarande svensk lagstiftning, samt de rekommendationer som ges av Datainspektionen. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om dessa regler. Om du har klagomål kring vår hantering av personuppgifter ska du vända dig till Datainspektionen, som är ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftshantering. Övriga frågor kring personuppgiftshanteringen på Föreningen Handarbetets Vänner u.p.a. kan du skicka via e-post till info@handarbetetsvanner.se.

English below

Policy for processing personal data

As a means of assistance in our business The Association Handarbetets Vänner u.p.a. uses the personal information and the information you voluntarily provide upon registration or when contacting us.

The personal data that can be processed is name, phone number, e-mail address, address, birthdate and information that together may be personal data. We process your personal information only for administration of cases, as well as marketing of our goods and services, information about the association and invitations of events. The Personal data is stored for up to [5] years after registration, unless specific reasons prevail. You are entitled to receive an excerpt once a year, free of charge, of the information stored on you and to correct them or delete them. You can request this by sending us an e-mail at info@handarbetetsvanner.se.

Your consent under this Privacy Policy is valid until you revoke your consent. When the consent ceases to apply, the personal data is permanently anonymized, except as provided by law, regulation or court or governmental decision, legal requirements or any ongoing legal process when the Association of Handarbetets Vänner u.p.a. may store data beyond the time period specified in this privacy policy. Personal data may also be shared with other parties if required by law, regulation or court or government decision, legal requirements or any ongoing legal process.

All handling of personal data is in accordance with the EU’s General Data Protection Regulation (GDPR) and corresponding Swedish legislation, as well as the recommendations issued by The Swedish Data Protection Authority. On the The Swedish Data Protection Authority’s website, you can read more about these laws and recommendations. If you have complaints about our handling of personal data, please contact The Swedish Data Protection Authority. For other questions regarding personal data management at the Association Handarbetets Vänner u.p.a. please contact us at info@handarbetetsvanner.se.